Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Als klant van Opus.nl ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die Opus Nederland B.V. aan haar dienstverlening heeft verbonden.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Opus Nederland B.V., hierna 'Opus', en op alle bestellingen die je, hierna "je" of "de opdrachtgever", bij Opus verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Opus.

1.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Opus is aanvaard.


Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle door Opus gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je per e-mail de orderbevestiging van Opus ontvangt nadat je via de website een bestelling hebt geplaatst.


Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle prijsopgaven van Opus en alle bedragen die door Opus aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kun je de BTW op de aangifte omzetbelasting verrekenen.

3.2. Er wordt een bedrag van EUR 3,95 | 5,95 aan vrachtkosten in rekening gebracht, ongeacht het aantal artikelen.


Artikel 4. Levering en transport

4.1. Bestellingen worden standaard verzonden via PostNL Pakketdienst. Kleinere artikelen kunnen als briefpost verzonden worden.


Artikel 5. Betaling

Betaling geschiedt per iDEAL, PayPal, Creditcard of AfterPay.

iDEAL is een gezamenlijk initiatief van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING Bank, Rabobank, SNS Bank, SNS RegioBank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Met iDEAL kunnen online aankopen veilig en gemakkelijk worden afgerekend, in de vertrouwde internet betaalomgeving van de eigen bank. Internetbankierders kunnen direct gebruik maken van iDEAL, zonder zich daarvoor eerst te hoeven aanmelden. Na elke betaling met iDEAL verschijnt een bevestiging die afgedrukt kan worden. Ook binnen internetbankieren en op rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar. Met iDEAL betalen is bij Opus gratis.


Artikel 6. Herroepingsrecht, ruilen en retouren

6.1. Je hebt te allen tijde het recht de aankoop, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden.

Vraag voordat je een artikel terugstuurt altijd eerst een retourformulier aan via klantenservice@opus.nl

6.2. Artikelen dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.


Artikel 7. Klachten en vragen

7.1. Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij onze klantenservice (klantenservice@opus.nl of telefoon 0172-233004).

7.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.

7.3. Opus beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Opus binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties

8.1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2. Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

8.3. Opus sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van verlies van data die op de bij Opus bestelde dragers opgeslagen wordt. Je dient er zelf voor zorg te dragen dat je een back-up van je data maakt en/of andere maatregelen treft om verlies van data te voorkomen.

8.4. Opus sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opus of door Opus ingeschakelde derden.

8.5. Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van Opus worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door Opus geleverde goederen.

8.6. De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van Opus en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Opus is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1460099.


Opus Nederland B.V.
Meije 33-C16
2411 PH Bodegraven
KvK Den Haag: 29038334

T 0172 233004
E klantenservice@opus.nl

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen